Casemanagers: hulp voor mensen met hersenletsel en hun naasten

28 feb

Sinds 2019 bieden casemanagers hersenletsel in vier provincies ondersteuning een mensen met hersenletsel en/of hun naasten die in een complexe situatie zijn beland of zijn vastgelopen in hun zoektocht naar de juiste zorg of ondersteuning (Casemanager Hersenletsel)

Casemanager Hersenletsel is in 2019 gestart als pilot, in het kader van het toenmalige programma Volwaardig leven van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is één van de vijf pilots gespecialiseerde cliëntondersteuning. In de pilot is onderzocht wat goed, integraal casemanagement voor mensen met hersenletsel inhoudt en hoe dat het best georganiseerd kan worden. De positieve resultaten vanuit deze en de andere pilots waren voor VWS aanleiding om alle pilots te borgen met structurele domeinoverstijgende financiering in de periode 2023-2027.

De meerwaarde voor de deelnemers blijkt groot, daarom heeft minister Helder (van Langdurige Zorg) besloten dat deze ondersteuning van de CH nog vijf jaar wordt voortgezet en met ingang van 2024 wordt uitgebreid naar het hele land. CH hebben een onderzoekende en signalerende rol en het onderzoeksproject adviseert haar bevindingen aan de minister.

Uitbreiding naar Casemanagers hersenletsel (CH) in heel Nederland (2024).

Wat doet de casemanager hersenletsel?

Een casemanager hersenletsel helpt mensen met hersenletsel en hun naasten het leven op orde te krijgen en passende zorg of ondersteuning te organiseren. Hij verleent zelf geen zorg, maar luistert, denkt mee, geeft informatie en advies, regelt zaken en helpt de betrokkenen weer greep op hun leven te krijgen.  
Een casemanager werkt vraaggericht en sluit aan bij wat de persoon met hersenletsel en de naasten prettig of nodig vinden. Het contact verloopt telefonisch, digitaal of door gesprekken aan huis. De casemanager werkt aanvullend op de bestaande zorg en neemt geen zorg over. 
Een casemanager hersenletsel heeft ook een rol naar het netwerk. Hij geeft hersenletseluitleg, verbind mensen aan elkaar, organiseert samenwerking, regisseert nieuwe oplossingen. Zodra het kan draagt de casemanager hersenletsel over aan de reguliere zorg. 
In alle aspecten van het werk is de helikopterblik belangrijk; de casemanager hersenletsel houdt zo het overzicht in complexe situaties en weet waar er beweging gecreëerd kan worden.

Waarom een casemanager hersenletsel? 

“Als je hersenletsel oploopt, worden jij en je naasten als het ware gedropt in een pikdonker oerwoud vol bedreigingen. Vind dan maar eens de weg, zonder elkaar kwijt te raken.”

Dit is een uitspraak van ervaringsdeskundige casemanager hersenletsel Frank Willem Hogervorst. In dit oerwoud van voorzieningen vinden sommige mensen zelf hun weg, terwijl anderen verdwalen of vastlopen. Voor die laatste groep heeft het ministerie van VWS de piot Casemanager Hersenletsel opgezet. De pilot loopt sinds 2019 in drie provincies: Overijssel, Utrecht en Flevoland, als één van de vijf pilots gespecialiseerde cliëntondersteuning. De meerwaarde voor de deelnemers blijkt groot, daarom heeft minister Helder (Langdurgie Zorg) besloten dat deze ondersteuning nog vijf jaar wordt voortgezet en wordt uitgebreid naar het hele land. De casemanager hersenletsel blijft dus bestaan!

Op de website van Casemanagers Hersenletsel kunt u meer informatie vinden.