Missie, visie & kernwaarden

Missie

Onze missie is herkenning en erkenning van een hersenschudding – met het daarbij horende postcommotioneel syndroom – te bevorderen en de positie van mensen met een hersenschudding of postcommotioneel syndroom te verbeteren, zowel nationaal als internationaal.

Visie

Stichting Hersenschudding wil dat er, zowel in Nederland als internationaal, duidelijkheid is over diagnose, ziektebeeld, behandeling en prognose van mensen met een hersenschudding of postcommotioneel syndroom. Zowel onder artsen, hulpverleners, verzekeraars, wetenschappers, overheid en andere belanghebbenden partijen, als ook bij de bevolking in het algemeen en in het bijzonder bij patiënten en hun omgeving.

Stichting Hersenschudding wil hierbij optreden als verbinder, belangenbehartiger en ervaringsdeskundige.

Kernwaarden

  • Multidisciplinair perspectief

Ervaringsdeskundigheid wordt uitgebreid met de medische / wetenschappelijke input om alle relevante disciplines in haar adviesorgaan te betrekken. Daarmee streven wij naar verbinding tussen ervaringsdeskundigheid en de medische en wetenschappelijke community.

  • Verbinding

Stichting Hersenschudding wil graag op een constructieve manier mensen en organisaties nationaal en internationaal benaderen en met elkaar verbinden voor maximale kennisdeling, samenwerking, kruisbestuiving en resultaten zoals betere herkenning, erkenning, begrip en herstel. Wij geloven dat elke partij hierin een constructieve bijdrage kan leveren en dat alle partijen nodig zijn om een verandering teweeg te brengen. Zo is het van belang dat behandelaars leren van de ervaringsdeskundigheid van de mensen die lang last houden van klachten en het publiek leert van de laatste kennis op het gebied van hersenschuddingen. 

  • Informeren

Het verzamelen en verspreiden van alle relevante informatie rondom alle aspecten van een (langdurige) hersenschudding. Bijvoorbeeld de laatste stand van de wetenschap delen, de status van nieuwe behandelingen, maar ook informatie voor mensen die net een hersenschudding hebben opgelopen of de knelpunten waar lotgenoten tegenaan lopen adresseren bij de juiste instanties.

Stichting Hersenschudding wil het grote publiek informeren , maar wil ook professionele medische trainingen geven aan behandelaars en artsen.
Zowel het grote publiek als behandelaars en artsen zijn nauwelijks geïnformeerd over de langdurige klachten die kunnen aanhouden na een hersenschudding. Daardoor ervaren mensen veel onbegrip en behandelaars en artsen weten vaak niet wat het behandeladvies moet zijn.

Door te informeren en medisch professionele trainingen te geven hoopt Stichting Hersenschudding de onduidelijkheid van het behandeladvies en de hersteltijd van de mensen te verkleinen. Familie, mantelzorgers, vrienden, docenten, werkgevers zijn vaak niet voorbereid op het herstel en hebben vaak andere verwachtingen van de tijd die soms nodig is om te genezen.

  • Transparantie

Als Stichting willen we transparant zijn over alles rondom hersenschudding en postcommotioneel syndroom. We spreken over de ontwikkelingen en problemen die wij signaleren in het veld om deze te delen en kenbaar te maken. We zullen daarin wel een neutrale gesprekspartner zijn als verbinder. Wij willen op een constructieve manier openheid genereren en neutraal blijven in de expertise van anderen en een realistisch beeld schetsen. Door transparantie leren we van elkaar.