Privacy

Privacyverklaring

Stichting Hersenschudding is ingeschreven bij de KvK onder nummer 67030653 en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Contactgegevens

Stichting Hersenschudding is online terug te vinden op www.stichtinghersenschudding.nl en heeft als postadres Croesestraat 12, 3522 AE Utrecht. Bij vragen, opmerkingen en/of klachten is Stichting Hersenschudding bereikbaar via info@stichtinghersenschudding.nl.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Hersenschudding verwerkt je persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Wij hebben een aantal typen bestanden:

 • Gegevens van belangstellenden
 • Gegevens van opdrachtgevers en leveranciers
 • Gegevens van donateurs
 • Gegevens van collectanten namens Stichting Hersenschudding voor de Hersenstichting
 • Gegevens van geïnteresseerden voor de Vriendenloterij

De gegevens van belangstellenden bestaan uit:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch. Dit kunnen bijzondere persoonsgegevens zijn: informatie over je gezondheid.

Deze gegevens bewaren we niet langer dan nodig, en is afhankelijk van het doel waarvoor de persoonsgegevens verzameld worden. Dit betekent zolang men actief een verzoek bij ons heeft ingediend via de e-mail of telefoon, of bijvoorbeeld zolang je toestemming geeft om je ervaring op onze website of social media te delen.

De gegevens van donateurs bestaan uit:

 • Voor- en/of achternaam indien ingevuld bij donatie
 • E-mailadres
 • Tekst in Berichtveld indien ingevuld bij donatie
 • Bankrekening en BIC code

Deze gegevens bewaren we zolang als noodzakelijk volgens de wet en voor de belastingdienst.

De gegevens van collectanten namens Stichting Hersenschudding voor de Hersenstichting bestaan uit:

 • Personalia (geslacht, voorletters, roepnaam, tussenvoegsel, achternaam, geboortedatum)
 • Adresgegevens (straatnaam, huisnummer met evt. toevoeging, postcode, woonplaats)
 • Telefoonnummer
 • Toestemming
 • E-mailadres
 • De datum van je aanmelding en of je de collecte nieuwsbrief wilt ontvangen.
 • Overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie als je nog vragen hebt voor je je wilt aanmelden als collectant.
 • Wij verstrekken deze gegevens aan de Hersenstichting die de collecte verder organiseert.

De gegevens van geïnteresseerden voor de Vriendenloterij bestaan uit:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Toestemming aanmelding en bevestiging dat je Bewust18+ speelt
 • Overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie als je nog vragen hebt voor je je wilt aanmelden bij de Vriendenloterij.

Deze gegevens bewaren we niet langer dan nodig. Dit betekent zolang de werving voor de belactie duurt, daarna verwijderen wij de gegevens.

3. Opdrachtgevers en leveranciers

We bewaren facturen, contracten / opdrachtbevestigingen en garantiedocumenten met de daarbij behorende gegevens.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Naam organisatie en contactpersoon
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Deze gegevens bewaren we zolang als noodzakelijk voor een goede administratieve afhandeling en noodzakelijk voor de verantwoording zoals voor belastingdoeleinden.

4. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Hersenschudding verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens. Noch via de website noch naar aanleiding van diensten die worden geleverd, heeft Stichting Hersenschudding de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op info@stichtinghersenschudding.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

5. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Hersenschudding verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om informatie te leveren
 • Stichting Hersenschudding verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn

6. Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Hersenschudding neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Hersenschudding) tussen zit.

Stichting Hersenschudding gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • WordPress (website met algemene niet persoon gerelateerde analyse van bezoek)
 • Google Analytics (niet persoon gerelateerde analyse van bezoek);
 • Google Drive (administratieve doeleinden ledenbestand)
 • Data-opslag (computer met off-line opslag, fysieke geprinte opslag en Cloud-opslag)

7. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Hersenschudding bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

Persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
Personalia en overige gegevens die door belangstellenden zijn aangeleverd Gedurende het contact Op verzoek
Gegevens opdrachtgevers en crediteuren, facturen 10 jaar Fiscale verantwoording
Personalia en overige gegevens die door geïnteresseerden zijn aangeleverd Zolang men aangeeft geïnteresseerd te zijn Inzicht houden in een actueel bestand en communicatie
KvK 10 jaar Fiscale verantwoording
Bankgegevens 10 jaar Fiscale verantwoording

8. Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Hersenschudding verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Hersenschudding blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

9. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Hersenschudding gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

We maken gebruik van Google Analytics-cookies. Er is een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Wij zorgen ervoor dat het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd. Tevens hebben we de optie ‘gegevens delen’ uitgezet. We maken verder geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics-cookies. Deze maatregelen hebben we getroffen om je privacy te waarborgen.

10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou te sturen of te vernietigen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@stichtinghersenschudding.nl. Om zeker te stellen, dat het verzoek door jou als rechthebbende gedaan wordt, kan Stichting Hersenschudding vragen om nadere identificatie. Stichting Hersenschudding zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Stichting Hersenschudding wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

11. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Hersenschudding neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@stichtinghersenschudding.nl.

12. Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Opgesteld op 23 mei 2018.